Görev Tanımları

dergio Dergisinin hazırlanması, tasarımı ve zamanında yayınlanmasından sorumludur. Baş Editör derginin tanıtılması, kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, A sınıfı dergi grubuna girmesi için gerekli çalışmaları ve girişimleri yapmaktan, derginin https://dergio.com adresinde yayınlanmasından ve denetiminden sorumludur.

Görevleri:

Gelen makalelerin dergi kapsamına uygun olup olmadığına karar verir.
Hakemlerin belirlenmesi için makale taslağını Bölüm Editörlerine gönderir.
İncelenecek makalelerin intihal açısından denetlenmesi için Bölüm Editörlerini bilgilendirir.
Gerekirse, hakemlere gönderilmek üzere makaleyi ve ilgili üst yazıyı yazar ve gönderir.
Gerekirse, süresi içerisinde değerlendirilmeyen makaleler için hakemlere hatırlatma yapar.
Gerekirse, dönüş olmayan değerlendirmeler ve kesin kararda güçlük çekilen makalelerde 3. ve 4. hakem atamasını ilgili editöre sorarak gerçekleştirir.
Gerekirse, hakemlerin değerlendirme raporunu gönderdikten sonra gelen raporu, kullanıcıların kendi sistemlerinden görmelerine izin verir (düzeltme, ret, kabul vb.).
Gerekirse, hakem tarafından düzeltilmesi ve tekrar görülmesi istenen makalenin düzeltilmiş hâlini hakeme gönderir.
Baş Editör, dergi işlerinin yürütülmesinde gerekirse Bölüm Editörlerinden yardım ister ve işleri takip eder.
Derginin içerik yönünden hukuki bir işlem içerip içermediğini denetler.
Dergi işlerinin yürütülmesinde Kurucuya karşı sorumludur.

dergio Dergisi Bölüm Editörü, dergi işlerinin yürütülmesinde öncelikli olarak Baş Editöre karşı sorumludur. Baş Editör, Dergi Koordinatörü ve Dergi Memuru ile koordineli olarak çalışarak işlerin uygun şekilde gitmesini sağlar. Genel anlamda, dergide yayınlanması istenen makalelerin ele alınması, denetimi ve hakemlere gönderilmesi için gerekli çalışmaları ve girişimleri yapmaktan sorumludur.

Görevleri:

Gelen makalelerin dergi kapsamına uygun olup olmadığına karar verir.
Dergide yayınlanacak makalelerin intihal açısından ön-incelemeden geçirilmesini sağlar.
İlgili hakemleri belirler. Bu belirlemede hakemlerin uzmanlık ve tecrübeleri dikkate alınır.
İlgili yazıyı hakemlere gönderilmek üzere yazar ve gönderir.
Süresi içerisinde değerlendirilmeyen makaleler için hakemlere hatırlatma yapar.
Dönüş olmayan değerlendirmeler ve kesin kararda güçlük çekilen makalelerde 3. ve/veya 4. hakem ataması gerçekleştirir.
Hakemlerin değerlendirme raporunu aldıktan sonra ön incelemesini yapar ve gelen raporu, kullanıcıların kendi sistemlerinden görmelerine izin verir (düzeltme, ret, kabul vb.).
Hakem tarafından düzeltilmesi ve tekrar görülmesi istenen makalenin düzeltilmiş hâlini hakeme gönderir.
Bölüm Editörü, dergi işlerinin yürütülmesinde gerekirse, dergi koordinatöründen yardım ister ve işleri takip eder.

Dergi Koordinatörü, dergi işlerinin yürütülmesinde öncelikli olarak Baş Editöre karşı sorumludur. Baş Editör ve Dergi Memuru ile koordineli olarak çalışarak işlerin uygun şekilde yürümesini sağlar. Genel anlamda, derginin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yayınlanması için gerekli çalışmaları yapar.

Görevleri:

Dergi Yönetim Sistemini periyodik aralıklarla kontrol ederek dergiye yapılan yeni başvuruları takip eder.
Yeni makale başvurusu olması halinde ilgili makalenin intihal açısından ön-incelemeden geçirilmesini sağlar.
Dergiye gelen makalenin gerekli ön incelemelerini yaptıktan sonra, makaleyi dergi Baş Editörüne atama işlemini yapar.
Derginin evrak işlerinden sorumlu memur tarafından yürütülen işlerin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
Kabul edilen makalelerin basıma hazırlanması için sayfa düzeni çalışmalarını yapar.
Dergiye gelen dilek ve şikâyetleri derginin Baş Editörüne iletir.
Dergi işlerinin yürütülmesinde Kurucu ve Dergi Baş Editörüne karşı sorumludur.

Dergi adına yazılacak tüm resmi evrakların yazılması, takip edilmesi ve dergiye gelen yazıların arşivlenmesinden sorumludur.

Görevleri:

Yazarlara, derginin yeni sayısı yayınlandığı zaman e-posta gönderir.
Makale değerlendirmesinde emeği geçen tüm hakemlere teşekkür yazısı yazar.
Derginin tüm resmi yazışmalarını hazırlar ve ilgili yere ulaştırılmasını sağlar.
Dergi işlerinin yürütülmesinde ilgili Kurucu, Dergi Baş Editörü ve Dergi Koordinatörüne karşı sorumludur.

Kurucunun belirlediği araştırma görevlilerinin genel görevlerine ek olarak Dergi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket eder. Akademik çalışmalarını yaparken aynı zamanda Dergideki eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olur.

Genel Görevleri:

Kuramsal ve uygulamalı eğitim-öğretim (akademik) çalışmalar yapar, yaptırır ve yürütülmesine yardımcı olur.
Bilimsel araştırmalar yapar ve sonuçlarını yayınlar.
Gerektiğinde Dergi yazarlarına yardımcı olur, yol gösterir ve rehberlik eder.
Derslik ve laboratuvar gibi ortamların hazırlanmasına, düzenlenmesine ve derslerin yürütülmesine yardımcı olur.
Görevlendirildiği derslerin ödev ve raporlarını değerlendirir,
Sınavlar ve derslerde gözetmenlik yapar.
Alanıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen seminer, sempozyum, konferans ve toplantıları izler ve bu etkinliklere araştırma ve çalışma sonuçlarını sunar ve akademik faaliyetleriyle ilgili enstitü yönetimine yılda iki kez rapor verir.
Düzenlenen törenlere ve akreditasyon çalışmalarına yardımcı olur.
Gerektiğinde dersler, kurslar ve uyum eğitimi alır.
Genel Görevlerine Ek Olarak:

Dergi nezdinde görevli olduğu anabilim dalı başkanlığının işlerini yapar.
Enstitü ile anabilim başkanlığı arasındaki iletişimi ve birimin; öğrenci, öğretim elemanları, öğrenci işleri ve diğer anabilim dalları ile ilgili koordinasyonu sağlar.
Temelde öğrenci işlerinin sorumluluğunda olmakla birlikte yetersizlik ve/veya ihtiyaç durumlarında öğrencilere kayıt dönemlerinde danışmanlık yapar veya yardımcı olur.
Birimindeki öğrenci başvuru ölçütlerinin ve kontenjanlarının belirlenmesi, derslerin açılması, kapatılması (ekle-bırak), yürütülmesi ve izlenmesinde anabilim dalı başkanlığına yardımcı olur. Gerektiğinde öğrencilere ders seçme konularında yardımcı olur.
İçerik tasarım ekibinde görev yapması durumunda, uzaktan öğretim ders içeriklerinin hazırlanması ve işler hâle getirilmesinde öğretim elemanları ve Enstitü içerik yönetim birimi ile irtibat kurar ve ders AKTS formlarının hazırlanması ve güncellenmesini sağlar.
Gerektiğinde Anabilim dalı öğrencilerinin tezlerini kontrol eder ve uygun şekilde hazırlanmasını sağlar.
Dönem sonlarında Seminer ve Dönem Projesi sunumları için gerekli evrakları hazırlar, öğretim elemanlarına yardımcı olur ve sunumlar sonrası evrak takibi yapar.
Danışman atanması, tez konusu belirleme vb. evrakları anabilim dalı başkanlığına imzalatarak öğrenci işlerine sunar.
Tamamlanan tezlerin orijinal bir nüshasını, bir adet CD kopyasını ve YÖK ve Kütüphane Tez Teslim Formlarını teslim alır. YÖK Tez Merkezine gerekli yüklemeleri yapar. Düzenli aralıklarla, YÖK ve G.Ü. Dokümantasyon Daire Başkanlıklarına ilgili evrakları teslim eder ve ayrıca bunları Enstitüde arşivler.
Enstitü tarafından yapılması planlanan ders, toplantı, eğitim, seminer, sempozyum ve konferansların organizasyonuna, koordinasyonuna, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yardımcı olur.
Enstitünün, anabilim dalının ve Enstitü dergisinin (Bilişim Teknolojileri Dergisi) tanıtılması ve kalitesinin artırılması için çalışmalar yapar.
Enstitüdeki diğer anabilim dalları araştırma görevlileri ile koordineli çalışır.
Değişen şartlara bağlı olarak yönetim tarafından verilebilecek diğer görevleri de yerine getirir.

İçerik Türünü Seçin
Hikaye
Yerleştirmeli Metin ve Görsel Biçimi
Caps
Özel Caps'ler yapmak için kendi resminizi yükleyin
Görüntü
Resim, Fotoğraf ya da GIF
Ses
SoundCloud ya da MixCloud Yerleştirmeleri
Video
Youtube, Vimeo ya da Vine Yerleştirmeleri
Gif
Hareketli Resim formatı
Anket
Karak vermek veya görüşleri belirlemek için oy kullanma
Liste
Klasik İnternet Listemeleleri
Geri Sayım
İnternetin heyecanlı geri sayımı
Açık Liste
Herkes kendi öğesini göndersin ve en iyisi için oy verilsin
Sıralı Liste
Listenin en iyi öğesini belirlemek için Artı ya da Eksi oy verilsin
Kişilik testi
Kişiliğe dair bazı şeyleri ortaya çıkaran soru dizisi
Bilgi testi
Bilgi seviyesini kontrol eden doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi